Tagalog

TAGALOG

MAHALAGANG KAALAMAN

Kung kayo ay napinsala, mahalaga sa inyong magkaroon ng mga manglilitis na may sapat na kaalaman at walang takot na ipaglaban ang katarungan. Sina The Fetto Law Group ay mayroong pinagsamang 40 taong karanasan sa paglilitis, at laging nakalaan na ipaglaban ang inyong ligal na karapatan. Ang aming opisina ay nasa Walnut Creek sa San Francisco East Bay at handa kaming maglakbay kahit saan sa California upang kayo ay pangatawanan.

Sa The Fetto Law Group, maaari kayong makipagusap at makipagugnayan sa abogado. Kabilang na rin ang una ninyong paguusap sa telepono para sa isang libreng konsultasyon. Hindi namin ipinapasa ang inyong mga kaso sa mga para ligal o katulong na ligal. Lagi kaming nakatuon sa bawat aspeto ng inyong kaso. Magkakaroon kayo nang personal na telepono at email address ng inyong abogado. Palagi ninyong maaabot ang pinakamataas na kalidad na ligal na payo nang isang tagapagtanggol anumang oras ninyo kailanganin.

Naniniwala kami na ang aming mga kliyente ay mas mahigit pa sa mga pinsalang kanilang naranasan. Naiintindihan naming na bukod sa ligal na pagtatanggol namin, ang aming mga kliyente ay nangangailangan din ng pagkakataong maghilom sa tulong ng mga manggagamot, Chiropractors, Physical Therapist, at iba pa.

Ang mga pangangamba na dinulot ng trauma, kasama na ang “ Post Traumatic Stress Disorder”, pagkanerbiyos at pangangamba, at pagkabalisa o “depression” ay maaaring kaugnay ng mga pinsalang naranasan. Hinihikayat naming magugnay ang kliyente at nararapat na propesiyonal upang sapat na maghilom ang kaisipan at katawan ng aming mga kliyente, habang amin namang lalakarin na pangatawanan ng kabilang partido ang pinsalang kanilang dinulot sa aming kliyente.

Pinangangatawanan lamang naming ang napinsalang partido —— ito ang aming misyon. Dalubhasa kami sa mga aksidente sa auto, kasama na rin ang mga aksidenteng nagaganap sa motorsiklo, pagkadulas at pagkahulog na aksidente, aksidente habang nagbibisikleta, aksidente habang tumatawid sa kalye, pinsalang dulot ng atake ng aso, malalaking pinsala, at mga pinsalang dala ng maling pagkamatay. Taos din sa amin na ipagtanggol ang mga mahihina sa ating lipunan, gaya na lang ng mga abuso sa mga matatanda at sa mga bata. Agresibo kami mula sa simula, at habang nilalakad naming makamit ninyo ang pinakamataas na settlement para sa inyo, kami’y naghahanda rin sa bawat kaso na maaring umabot sa korte. Kami ay isang team na subok at puno ng karanasan sa mga kasong ito, marami nang napalanunan na mga kaso. At sa bawat unang alok para sa settlement galing sa kabilang partido, lagi naming matagumpay na nalalampasan ang halaga ng kanilang unang alok para sa inyo.

Kung kayo ay napinsala o nasaktan dala ng aksidente, huwag ninyong tanggapin ang konsultasiyon na galing lamang sa isang para ligal o katulong na ligal. Tumawag lamang po kayo sa The Fetto Law Group, at makipagusap nang direkta sa isang abogado na makapagbibigay sa inyo ng ligal na payo na mayroong mataas na kalidad. Ang inyong kapakanan at ang inyong kaso ay mahalaga para lang ipagkatiwala sa mga nagaasiste sa mga abogado.

TUNGKOL SA AMIN

a. Tungkol kay Fetto

b. Ang The Fetto Law Group ay agresibong tagapagtanggol para sa mga napinsala, at kayo ay kanilang ipagtatanggol at gagabayan sa bawat aspeto ng inyong kaso, sa pamamagitan ng settlement o sa pamamagitan ng paglilitis sa korte. Maaabot ninyo ng direkto ang inyong abogado sa bawat oras, at palagi kayong makatatanggap ng pinakamataas na kalidad ng pangangatawan. Kapag kayo ay napinsala, nararapat lamang na mapasainyo ang pinakamahusay na ligal na eksperto sa batas upang ang pinakamahusay na settlement ay mapasainyo. Sa The Fetto Law Group, ipinagkakaloob namin ang personal na pagtatanggol upang ipaglaban ang katarungan para sa inyo.

MALIMIT NA MGA TANONG

Kung kayo ay napinsala, bigla niyo na lamang mahahanap ang inyong sarili sa isang nakalilitong dagat ng mga manggagamot, insurance adjusters, report ng pulis, pagkawalan ng kita sa trabaho, at iba pa. Sa The Fetto Law Group, ipagkakaloob sa inyo ng aming mga abogado ang personal na paggabay sa buong proseso ng inyong kaso, simula sa pagpapatingin ninyo para sa inyong napinsalang katawan na inyong kailangan, sa pakikipagusap sa mga kumpaniya ng insurance na hindi ninyo dapat pakitunguhan, at sa agresibong pagaaturga ng inyong kaso upang makamit ninyo ang pinakamalaking halaga na angkop sa inyong pagkapinsala.

T: HANGGANG KAILAN AKO MAAARING MAGHABLA?

S: Hindi posibleng ilahad lahat ang mga limitasyon na nauukol sa lahat ng mga kaso. Ang tinatawag na “statute” ay dipende sa bawat tipo ng kaso. Pangkaraniwan na ang limitasiyon ng batas sa California para maghabla para sa personal na kaso ay dalawang taon mula sa araw ng pagkapinsala o kamatayan. Sa ibang pagkakataon, ang oras na ipinagkakaloob sa inyo ay maaaring mas mahabang panahon. Ngunit ang oras ng paghahabla ay maaaring maigsi kung ang kaso ay nauukol sa masamang medikal na praktis, ng isang samahang pangpubliko gaya ng pamahalaan, munisipyo, o nauukol sa karapatan bilang mamamayan ( civil rights ). Agad agad ninyong dapat matamo ang pagtatanggol sa oras na kayo’y mapinsala o maaksidente upang maiwasan ang mga problema na nauukol sa limitasyon ng batas. Ang pagkukulang na maghabla sa tamang oras ay maaaring humantong sa pakadispatsya ng inyong kaso ng walang kabayaran o katumbas. Ang kabagalan o pagpapaliban ay may benepisyo lamang sa partido na nagsanhi ng inyong aksidente o nakapinsala.

T: MAGKANO ANG BAYAD PARA MAGKONSULTA PARA SA AKING KASO?

S: Ang unang konsulta sa Fetto Law Group ay libre, at ang kosultasyon ay sa isa sa aming Abogado… at hindi para ligal, resepsiyonista o ligal na katuwang lamang. Hindi kayo pagbabayarin sa oras na aming inilaan para pag-aralan ang inyong kaso sa unang konsulta.

T: PAANO KO BABAYARAN ANG AKING MGA ABOGADO?

S: Ang bayad na pinagaayunan ng kumpanya at kliyente ay dipende sa bawat kaso. May mga kaso na ang bayad sa kumpanya ay mistulang nakalaan na. Lahat ng kabayaran ay nakasulat. Tinatanggap ng aming kumpaniya ang pagbabayad sa maraming kaso sa pamamagitan ng “contingency”. Ang ibig sabihin ay kung ang iyong kaso ay aming tinanggap, ang aming kumpanya ay tatanggap ng porsiyento ng iyong settlement kapag dumating ang kabayaran para sa iyong kaso. Lahat ng mga naganap at nagastos para sa iyong kaso ay kokolektahin sa settlement. Kung wala namang settlement na natanggap, walang bayad na hihingin ang kumpanya sa iyo.

T: GAANO KABILIS MALUTAS ANG AKING KASO?

S: Ang aming layunin ay mabilis , maaga at episiyenteng malutas ang inyong kaso , upang pahintulutan kayong umusad sa inyong normal na kabuhayan. Ang paglutas ng inyong kaso ay dipende rin sa iba’t ibang bagay, kasama na ang dahilan at kalawakan ng inyong pinsala, ang pagpapatuloy ng inyong pagpapagamot, at ang kakumpletuhan ng dokumentasyon ng inyong pagkawala o pinsala. Sa mga ibang kaso na ang pinsala at pananagutan ay malinaw, at ang pagpapagamot ay nakatulong ng mabilis sa paghilom, maaaring ilang buwan lamang ang hihintayan hanggang sa malutas ang kaso. Ang mga ibang kaso na mas matindi ang pinsala, hindi malinaw o ipinaglalaban ang pananagutan sa pinsala ng kabilang partido, at mga pagkakataon na mas mahaba o matagal ang pagpapagamot ng kliyente, ang paglutas ng kaso ay, kung minsan, mas tumatagal kaysa normal. Sinisikap naming na malutas kaagad ang inyong kaso sa pamamagitan ng settlement, arbitrasyon, o paglilitis sa korte. Karamihan ng mga kasong sibil sa California ay nalulutas bago dumating sa paglilitis sa korte, ngunit kung minsan, ang paglilitis sa korte ang sadya lamang lunas upang makamit ang nararapat na kabayaran para sa pinsalang inyong natamo. Sa ganoong pagkakataon, hindi kami umaatras sa paglitis sa korte, at madalas na kami ay matagumpay.

PAHINA PARA SA MGA PARTIKULAR NA PINSALA

ANO ANG AKING GAGAWIN?

Aksidente Sa Auto

Kung kayo ay naaksidente sa kotse, maging tsuper (driver) o pasehero, ang kaunaunahang bagay na nararapat ninyong gawin ay agad agad na magpatingin sa duktor. Kung minsan, kapag ang pinsala ay hindi mukhang matindi, ang mga pulis ay hindi darating sa lugar ng aksidente. Mahirap sabihin kung gaano katindi ang inyong pinsala sa pagkakataong iyon. Madalas na ang mga pinsala sa ulo at sa gulugod o “spine” ay lumalabas lamang pagkatapos ng maraming araw mula sa araw ng aksidente. Kung kayo ay naaksidente, huwag kayong magatubiling magpatingin para sa inyong mga pinsala, kahit na hindi agad agad itong lumalabas pagkatapos ng aksidente. Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ay pangalagaan ang inyong katawan at kalusugan.

Nararapat din ninyong ipaalam kaagad sa inyong insurance o seguro ang tungkol sa inyong aksidente. “Liability insurance” ay kinakailangan sa California, at kung sakaling wala kayo nito, maaaring hindi ninyo makamit ang kabuuan ng kabayaran para sa inyong kaso. Nararapat ninyong o ng inyong mahal sa buhay na ipaalam kaagad sa inyong insurance ang tungkol sa inyong aksidente.

Nararapat din ninyong ipaalam ang inyong aksidente sa California Department Of Vehicles, sa pamamagitan ng pagkumpeto ng papeles na Traffic Accident Report, SR-1 Form.https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/forms/sr/sr1. Ang inyong insurance ay maaaring magreport nito, subalit magtanong kayo upang kayo ay makasiguro.

Kumunsulta ng abogado kaagad. Madalas na mangyari na ang insurance ng kabila ay kaagad agad na ibig makipagareglo sa inyo para sa napakaliit na halaga para sa inyong pinsala, kahit bago pa kayong magpatingin sa duktor o bago pa makumpleto ang inyong pagpapatingin, o bago pa malaman ang tunay na halaga ng pinsala sa inyong kotse. Ang kabilang insurance company ay hindi rin obligadong ipaalam sa inyo ang “policy limits” (ang pinakamalaki o mataas na halaga na sila’y obligadong ibayadsa inyo sa ngalan ng kanilang kliyente), at maaari kayong malansi at mapaniwala na ang halagang maaari lamang ibayad sa inyo ay mababang halaga, na sa katunayan ay mas malaki. Ang malaking pagkakamali na maari ninyong gawin ay ang makipagareglo sa insurance company bago ninyo malaman ang kabuuan ng inyong karapatan, at bago matapos ang inyong pagpapatingin sa duktor. Kung makipagareglo kayo sa insurance company bago ninyo malaman ang kabuuan ng inyong karapatan o ang tindi ng pinsalang inyong natamo na maaaring lumabas lamang pagkatapos ng maraming araw o linggo, maaari kayong magkamali na makipagareglo para sa halaga na hindi man lamang aabot sa tunay na halaga ng inyong pagkapinsala ng kabilang partido. Halimbawa, mayroon kaming kliyente na agad- agad na inalok ng insurance company ng $500 para sa kanyang pinsala upang tapusin na ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kanyang kaso. Dahil sa aming payo, hindi tinanggap ng kliyente ang kanilang alok at ipinagpatuloy niya ang nararapat na pagpapatingin niya sa duktor hanggang sa ito’y makumpleto. Napagalaman sa huli na ang kliyente pala ay dumanas ng trauma sa utak at siya ay karapatdapat na magkamit ng halagang pagkataastaas kaysa sa $500 na kanilang inaalok.

Kung minsan, pagkatapos ng isang aksidente, mahirap tanggihan ang alok ng insurance company bago kumunsulta sa isang abogado, dahil maaaring marami kayong pagbabayaran sa duktor, sa pakawala ng trabaho , at iba pang mga pagbabayaran at utang. Maaari kayong matukso na tanggapin ang kahit na anong alok ng insurance. Ngunit tandaan ninyo na ang insurance ay narito upang pangalagaan lamang ang kanilang kliyente. Kami ay narito upang kayo ay pangalagaan at ipagtanggol. Maaari naming pagaralan ang alok sa inyo at maaari naming kayong payuhan. Kung kayo ay mayroong mga kailangang bayaran sa duktor, maaari kaming makipagareglo para sa inyo para umayon ang mga duktor na ito na mabayaran sila pagnatapos nang maareglo ang inyong kaso. Huwag kayong matukso na tanggapin ang alok ng insurance sa inyo nang hindi kayo nakikipagusap muna sa isang abogado. Huwag kayong tatanggap ng payo na galing lamang sa isang para legal o legal assistant. Magpilit na matamo ang serbisyong personal na ipinagkakaloob ng mga abogado ng The Fetto Law Group upang kayo’y gabayan sa prosesong ito.

Mga pangkalahatang kaalaman sa proseso ng paglilitis na mahahanap sa aming pahinang FAQ.

AKSIDENTE SA MOTORSIKLO

Ang mga aksidente sa motorsiklo, ay kamalas malasan namang napakadalas mangyari sa California, ngunit ang The Fetto Law Group ay maraming karanasan upang kayo’y matulungan upang makamit ninyo ang pinakamalaking kabayaran para sa inyong kaso. Kapareho din nang sa kotse, sa California, kailangan din ng insurance sa motorsiklo. Kung wala kayong insurance na kailangan upang sumunod sa batas, maaaring hindi ninyo makamit ang kabayaran na karapat dapat para sa inyo at sa inyong kaso.

Ang mga biktima ng aksidente sa motorsiklo ay may iba’t ibang pangangailangan at paghamon, dahil ang mga nauupo kadalasan sa jury ay mga taong hindi sumasakay sa motorsiklo, at hindi nila alam ang responsibilidad at atensiyon na ibinibigay ng mga taong nakasakay sa motorsiklo upang pangalagaan ang kanilang kaligtasan. Ito’y asal na kadalasang tinatawag na “sisihin ang biktima”, na natutuon sa mga nagmamaneho ng motorsiklo… na isa sa mga bagay na matindi naming ipinaglalaban sa The Fetto Law Group. Naiintindihan namin ang mga masamang opinion ng iba na natutuon sa mga nagmamaneho ng motorsiklo. Ayaw at hindi namin tatanggapin ang kanilang mga paninisi sa dahilan lamang na ang aming kliyente ay nagpasiyang magmotorsiklo. Matagumpay kami sa paglilitis ng mga aksidente sa motorsiklo, kasama na ang mga malubha at permanenteng pinsala na dinulot nito. Naiintindihan namin ang mga pangangailangan ng mga biktima ng mga naaaksidente sa motorsiklo, ang mga iba’t ibang panunumbat at paninisi na hinaharap ng mga biktimang ito, at matindi at agresibo kaming magtatrabaho para sa inyong kapakanan, upang makasiguro na ang tunay na may kasalanan ay magbayad. Hindi naming papayagan na tanggapin ninyo ang kanilang paninisi dahil lamang nagpasiya kayong sumakay sa motorsiklo.

Aksidente Na Dinulot Ng Malaking Truck

Walang akisdente na puwedeng ikumpara sa napakalubhang pinsala na idinudulot ng isang pakalaki-laking truck. Sa laki na lang ng sukat at bigat nito, kadalasa’y doble doble nito ang laki, sukat at bigat ng isang sasakyan na pang pamilya. Ang aksidente na dinudulot nito’y madalas na sanhi ng maraming pinsala at kamatayan. Sa malaking kumpitensiya sa negosiyo ng mga truck, ang mga kumpaniya ay naghahangad ng malaking pakinabang sa kanilang mga tsuper, ngunit kulang ang ipinagkakaloob nilang karanasan at edukasyon sa mga tsuper na ito. Sa hangad ng mga tsuper na paligayahin ang kanilang mga amo at sa hangad nilang may ipakain sa kanilang mga pamilya, nagtatrabaho sila ng mahahabang oras na higit sa kanilang kakayahan. Dahil ang mga truck na ito ay nararapat na may malalaking insurance, agad- agad matapos ang aksidente, ang insurance ay nagpapadala dali-dali ng mga tauhan na maglilikom ng mga ebidensya. Ginagawa nila ito hindi upang magbayad ng karapatdapat para sa pinsala, kundi upang magbayad ng pinakamababang halaga na puede silang makalusot. Ang kanilang katapatan ay HINDI sa mga taong napinsala ng kanilang truck o sa hustisya, kundi sa kanilang mga stock holders.

Upang maging pantay lamang, ang mga abogado ng mga kliyenteng napinsala at nasaktan ng mga truck na ito ay nagpapadala rin ng kanilang sariling imbestigador upang maglipon ng kanilang sariling ebidensiya at makipagusap sa mga nakasaksi sa aksidente. Hindi kayo maaaring magtiwala lamang sa report ng mga pulis. Kung kayo ay nasaktan dahil sa malaking truck, kailangan ninyo ang sarili niyong kampon, na magtatrabaho para sa inyong kapakanan. Binabase naming ang aming imbestigasiyon at agresibong pagtatanggol sa inyo sa mga hadlang na madalas na hinaharap ng mga biktima ng mga truck. Kami at ang aming mga imbestigador ay madaling nagsisiyasat sa lugar ng aksidente, nakikipagusap sa mga saksi, at inaatasan na pangalagaan ng mga taong sanhi ng aksidente ang mga ebidensiya sa aksidente upang hindi basta basta mawala na lamang ang mga ebidensiyang ito bago dumating ang araw ng paglilitis. Nakikipagugnayan din kami sa mga nasaktan upang makamit nila ang pagpapaduktor na kanilang kailangan, na madalas ay matindi dahil sa mga malalaking truck na ito.

Kung kayo ay napinsala ng malaking truck, madalas na kalaban ninyo ay ang malalaking korporasyon at ang insurance company na agad agad na makikipaglaban at hahadlang sa inyo, at magbabakasakaling makalusot sa mga pinsalang kanilang idinulot sa inyo. Kailanga’y pantay pantay lamang. Kailangan ninyo ng mga abogadong agresibo at puno ng karanasan sa batas, na magtatanggol sa inyo, at handing humarap sa mga may kasalanan at sa kanilang mga abogado, upang makamit para sa inyo ang kabayaran na nararapat para sa inyong pinsala.

KAPAG SINALAKAY NG ASO

Kadalasan, ang isang walang kamalaymalay na tao ay bigla na lang sasalakayin nang aso na walang pasintabi. Madalas na ito’y nangyayari kapag ang tao’y walang kamalaymalay: habang naghahapunan bahay ng kaibigan, naglalaro, o nasa palaruan. Hindi kagaya ng kapag ang isang tao’y napakaingat na nagmamaneho ng kotse at sadyang pinagaaralan ang kaniyang kapaligiran, ang mga sinasalakay ng mga aso ay kadalasang mga tao na walang iniintindi sa paligid at sadyang naaaliw lamang sa kapaligiran at sa pagsasamahan ng pamilya at mga kaibigan.

Sa isang kisapmata, ang isang mabait na alaga ay maaaring biglang maging sanhi ng pagkawala ng isang biyas o ng buhay. Sa isang iglap, and alagang hayop ng kaibigan ng inyong anak ay maaaring maging isang sumasalakay na hayop, na nagdadala ng panganib sa biyas o buhay, na madalas na nangyayari sa mga maliliit na lugar, at walang kahit na anong babala.

Ang estatistika ay nakakatakot:

Kagat ng aso at mga bata:

 • 50% ng kagat ng aso ay sa mga batang nakababata sa 12 taon;

 • 82% ng kagat ng aso na ginamot sa emergeny room ay sa mga batang nakababata sa 15 taon

 • 70% ng kamatayan na sanhi ng kagat ng aso ay sa mga batang nakababata sa 10 taon

 • Ang karamihan ng mga kagat ay mas mataas sa mga batang 5 hanggang 9 na taon

 • 65% ng nga kagat sa mga bata ay sa ulo at sa leeg

 • Ang tantiya ay 4.7 milyon na kagat ng aso ang nangagari bawat taon

Sa U.S. bawat taon:

 • Halos 800,000 na kagat ng aso ay nangangailangan ng pagpapagamot

 • Halos 25% ang pagkamatay sanhi ng kagat ng aso ay nagmumula sa mga asong nakakadena

 • Halos 71% ng mga kagat ay sa mga biyas, paa, braso at kamay

Halos 2/3 ng mga kagat ay nangyayari sa lugar na pagaari ng biktima o malapit sa lugar ng biktima, at madalas ay kilala ng biktima ang asong kumagat

Ang mga estatistikang ito ay nagpapahiwatig na ang mga kgat ng aso ay madalas na nangyayari, madalas na kilala ng biktima ang aso, at madalas na nangyayari sa mga nakababata. Ang mga pinakabatang biktima ay hindi marunong magpahiwatig ng kanilang pinsala o trauma.

Sa California, ang may ari ng asong sumalakay ay responsable sa kanilang lugar ng pagaari o sa publiko. Kahit na ang batas ay ayon sa mga biktima, ang mga insurance ng mga may ari ng mga asong ito ay agresibong ipinaglilitis ang mga kasong ito. Narito na naman ang sinasabi nating “sisihin ang biktima”, na ipinalalabas na ang biktima ang sanhi kung bakit sumalakay ang aso, kahit na ito’y hindi ayon sa batas. Kailangan ninyo kami upang matagumpay na talakayin ang inyong kaso, at naiintindihan naming kung paano gawin na managot ang tunay na may kasalanan—ang may ari ng aso.

Kami ay may karanasan na tulungan kayong makamit ang kabayaran na nararapat para sa inyo pagkatapos ng isang pananalakay na ganito. Marunong kaming makisama at makitungo sa inyong mga duktor, pati na rin ang mga psychologist at plastic surgeon, upang makuha ninyo ang pagpapagamot na inyong kailangan, at maniguro na makuha ninyo ang kabayaran na angkop sa pinsalang inyong natamo. Huwag ninyong pahintulutan na biktimahin kayo ng insurance company pagkatapos na kayo’y mabiktima ng pananalakay ng aso. Gamitin ninyo ang The Fetto Law Group. Maniniguro kami na ang may kasalanan ay mananagot.

Pahina Ng Resulta

Makipag Ugnay Sa Amin

Why We Are Different 

 • Over 30 Years of Legal Experience
 • Successfully Handled Over 3,000 Cases
 • Recovered Over $50 Million in Verdicts & Settlements
 • Unwavering Dedication
 • You Will Work Directly with Our Attorney
 • Tagalog Services Available

Contact Our Firm

Request a Free Consultation
 • Please enter your first name.
 • Please enter your last name.
 • Please enter your phone number.
  This isn't a valid phone number.
 • Please enter your email address.
  This isn't a valid email address.
 • Please make a selection.
 • Please enter a message.